Scope 8

 • DEGRA heeft KIV-NOORD SCIOS Scope 8 gecertificeerd.
 • Het gebruik van elektrische energie in fabrieken en bedrijven is flink toegenomen, waardoor het ge├»nstalleerd vermogen sterk is toegenomen. 
  Door de automatisering en schaalvergroting is de kans op ongecontroleerd in bedrijf of onder spanning komen van installatieonderdelen toegenomen. Hierdoor zijn vakbekwame mensen en goede regels en afspraken onmisbaar voor de veiligheid. 
 • Een onveilige of onverantwoorde bedrijfsvoering, waar ook het werken en gebruikmaken aan elektrische installaties onder valt, kan fatale gevolgen hebben. Daarom zijn er afspraken om op een veilige manier te kunnen werken aan en bij onder spanning staande elektrische installaties of delen daarvan. 
 • Deze afspraken zijn vast gelegd in de norm NEN 3140 Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning.

In de NEN3140 zijn eisen vastgelegd voor:

 • een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties
 • werkzaamheden aan en in de nabijheid van deze installaties.

Bij laagspanningsinstallaties is de norm ook van toepassing op:

 • het gebruik van elektrische arbeidsmiddelen
 • het onderhoud van elektrische arbeidsmiddelen
 • de inspectie van elektrische arbeidsmiddelen
 • het beheer van elektrische arbeidsmiddelen

Om de veiligheid en de betrouwbaarheid van elektrische installaties te waarborgen is het uitvoeren van een periodieke inspectie vastgelegd in de NEN 3140. 

Werkzaamheden tijdens de inspectie:

 • - Groepenkasten worden door middel van visuele controle, metingen en beproevingen gecontroleerd op
    een correcte werking. 
 • - Meting en beoordeling van aardverspreidingsweerstand, circuitimpedantie en kortsluitstromen.
 • - Beoordeling van juist toegepaste en ingestelde doorsnedes van leidingen en beveiligingstoestellen.
 • - Bekabeling en bedradingen worden door middel van metingen gecontroleerd op een juiste isolatiewaarde
     en goed functionerende (las)verbindingen.
 • - Beoordelen of de totale installatie in de huidige omstandigheden voldoet aan de benodigde bescherming
     tegen o.a. omgevingsinvloeden en er voldoende afscherming is om aanraking te voorkomen.
 • - Doormiddel van metingen wordt gecontroleerd of de installatie op een correcte wijze afschakelt wanneer
    er een kortsluiting of aanraking plaats vindt.
 • - Waar nodig wordt beoordeeld of de installatie nog steeds voldoet aan de normen die ten tijde van aanleg
    geldig waren en of uitbreidingen/aanpassingen aan de installatie geen invloed hebben op het minimale
    veiligheidsniveau van de installatie.
 • - het opstellen van een inspectierapport

Scope 8 is de inspectie methode welke het SCIOS heeft opgesteld voor het verbond van verzekeraars.  
KIV-NOORD BV heeft inspecteurs met Scope 8 certificeringen. Onze inspecteurs voldoen daarnaast op het gebied van elektrotechnische inspecties over de vakbekwaamheidseisen zoals die door NEN3140 worden voorgeschreven. Dit betekent dat de door KIV-NOORD BV uitgevoerde inspectie voldoet conform Scope 8. Deze werkwijze garandeert een zorgvuldige en uniforme uitvoering van de inspectie en rapportage.